Energetická účinnost v zemědělství - Energy efficiency in agriculture

z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Definice

Energie obecně

Definice energetické účinnosti Evropské komise jsou uvedeny níže:

 • Energetická účinnost : poměr mezi výkonem, službami, zbožím nebo energií a vstupem energie;
 • Zlepšení energetické účinnosti : zvýšení energetické účinnosti u konečného uživatele v důsledku technologických, behaviorálních a / nebo ekonomických změn;
 • Úspory energie  : množství ušetřené energie určené měřením a / nebo odhadem spotřeby před a po provedení jednoho nebo více opatření ke zvýšení energetické účinnosti při současném zajištění normalizace vnějších podmínek, které mají vliv na spotřebu energie;

Podle čl. 2 písm. D) nařízení (ES) č. 1099/2008 o energetické statistice:

 • Energií se rozumí všechny formy energetických produktů (hořlavá paliva, teplo, obnovitelná energie, elektřina nebo jakákoli jiná forma energie)
 • Spotřeba primární energie znamená hrubou domácí spotřebu, s výjimkou neenergetických použití
 • Konečnou spotřebou energie se rozumí veškerá energie dodávaná do průmyslu, dopravy, domácností, služeb a zemědělství. Nezahrnuje dodávky do odvětví transformace energie a samotných energetických odvětví.

Energie v zemědělství

 • Spotřeba primární energie (PEC) v zemědělství je energie spotřebovaná v systému zemědělské výroby (v mezích zemědělského podniku), včetně energie na výrobu všech nepřímých vstupů.
 • Zlepšení energetické účinnosti v zemědělství je definováno jako snížení spotřeby primární energie na výrobu jednotky zemědělského produktu (vyjádřené v jednotkách hmotnosti nebo objemu) v mezích farmy.

Politiky Evropské unie v oblasti energetické účinnosti

Požadavky Evropské komise týkající se využívání energie v celé EU (směrnice 2012/27 / EU) stanoví společný rámec opatření na podporu energetické účinnosti v Evropské unii s cílem:

 • Zajistit dosažení hlavního cíle 20% energetické účinnosti Unie do roku 2020
 • Připravte půdu pro další zlepšení energetické účinnosti po tomto datu

Směrnice také:

 • Stanovuje pravidla, jejichž cílem je odstranit překážky na trhu s energií a překonat selhání trhu, která brání účinnosti dodávek a využívání energie.

Stanoví stanovení orientačních vnitrostátních cílů energetické účinnosti pro rok 2020 Klíčová opatření s dopadem na odvětví zemědělství:

 • Od energetických společností se požaduje, aby u svých zákazníků každý rok snížily prodej energie o 1,5%. Toho lze dosáhnout vylepšenými topnými systémy, osazením oken s dvojitým zasklením nebo izolační střechou. Opatření k dosažení vyšší energetické účinnosti by měla být aplikována také v zemědělských budovách (např. Skleníky, ustájení zvířat atd.).
 • Veřejný sektor je povinen renovovat 3% budov „vlastněných a obsazených“ ústřední vládou v každé zemi. Aby bylo možné tento požadavek pokrýt, musí mít budovy užitečnou plochu větší než 500 m2 (od července 2015 snížena na 250 m2). V mnoha členských státech EU existují veřejné sektory (vládní nebo regionální nebo obecní) zemědělské budovy (např. V některých zemích pro skladování zemědělských produktů), které by mohly být zahrnuty do opatření přijatých národní vládou.
 • Země EU se žádají, aby vypracovaly plán, jak do roku 2050 zvýšit energetickou účinnost celého sektoru budov (včetně komerčních, veřejných a soukromých domácností). Zvyšování energetické účinnosti zemědělských budov přispívá k tomuto cíli. Měla by být přijata opatření týkající se stávajících zemědělských budov a je třeba přijmout nové právní předpisy týkající se nových zařízení s cílem zlepšit jejich energetickou účinnost.
 • Energetické audity a plány řízení jsou vyžadovány u velkých společností s analýzou nákladů a přínosů pro nasazení kombinované výroby tepla a energie (CHP) a zadávání veřejných zakázek. To má důsledky pro velké zemědělské společnosti a velká zemědělská sdružení a jejich budovy, sklady a skleníky.
 • Každá země musí předložit národní indikativní cíle do dubna 2013. Pokud Evropská komise odhadne, že tyto cíle nejsou dostatečné pro splnění celkového cíle EU do roku 2020, může požádat členské státy, aby přehodnotily své plány.
 • V prvním semestru roku 2014 Komise přezkoumá pokrok při dosahování cíle 20% energetické účinnosti, podá o něm zprávu a posoudí, zda jsou zapotřebí další opatření.
 • Pokud Evropa nebude fungovat, hodlá se Komise vrátit s návrhem dalších právních předpisů. Zahrnutí zemědělských činností do obecného plánování každého členského státu by pomohlo při plnění cílů a zabránilo by se přehodnocení jménem Evropské komise. Tato poznámka se vztahuje na poslední 3 poznámky ke směrnici.

Poslední vývoj a trendy v oblasti energetické účinnosti v zemědělství

V rámci projektu AGREE [3] bylo v letech 2012–2013 provedeno několik nejmodernějších studií energetické účinnosti konkrétních systémů zemědělské produkce různých typů (plodiny na orné půdě, zemědělsko-lesní hospodářství, skleníky a chov zvířat). Evropa vychází ze stávajících údajů ze šesti zemí a byla sloučena do jedné zprávy .

K dispozici je analýza zúčastněných stran a řidičů o energetické účinnosti v zemědělství ve všech šesti zemích a samostatné zprávy Finsko , Německo , Řecko , Nizozemsko , Polsko , Portugalsko ).

Opatření energetické účinnosti byla navržena pro každý zemědělský systém a uvedena v souhrnné zprávě . K dispozici je také souhrnná a souhrnná zpráva o nejnovějších poznatcích, hnacích silách a zúčastněných stranách energetické účinnosti v zemědělství a potenciálu hodin úspory energie.

Nejpříměji účinná opatření byla zohledněna při hlášení jejich vlivu na spotřebu energie na jednotku produktu v určitých případových studiích ve všech sedmi zemích s přihlédnutím k kompromisům ohledně emisí skleníkových plynů a konečných nákladů na farmu. Výsledky jsou prezentovány ve zprávě nazvané Ekonomická a environmentální analýza opatření energetické účinnosti v zemědělství - případové studie a kompromisy.

Intenzivní proces zúčastněných stran, organizováním národních setkání zúčastněných stran v šesti zemích, odhalil příležitosti a nevýhody pro budoucí energeticky účinné zemědělství v Evropě. Výsledky tohoto procesu jsou prezentovány pro šest zemí na zvláštních zprávách, po jedné pro každou zemi (Finsko, Německo, Řecko, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko). Výsledky všech zpráv jsou shrnuty v souhrnné zprávě o nadnárodní hodnotě národních setkání zúčastněných stran.

Integrace perspektiv představitelů různých regionů EU za účelem dosažení budoucího energeticky účinného zemědělství v Evropě, výstup z evropského nadnárodního setkání zúčastněných stran, je shrnuta v Agendě pro nadnárodní spolupráci. To představuje společné názory na to, jak zlepšit energetickou účinnost v evropském zemědělství.

Nový pohled na energetickou účinnost v zemědělství

Podle práce provedené v AGREE byly předloženy návrhy na definici energetické účinnosti v zemědělství

 • Energetická účinnost je cílem úsilí o snížení množství energie potřebné k poskytování produktů a služeb. Obecný pojem „energetická účinnost v zemědělství“ odráží změny v technologiích, vládních politikách, povětrnostních vzorcích a postupech v zemědělství.
 • Neexistuje jediné opatření k popisu, zajištění a zlepšení energetické účinnosti v zemědělství. Místo toho mohou v energetické bilanci pro daný výrobní proces sloužit různé ukazatele, které podporují analýzu energetické účinnosti.
 • Výsledky AGREE jsou založeny na specifickém vstupu primární energie na pěstitelskou plochu (GJ / ha) a na specifickém vstupu primární energie na tunu zemědělského produktu (GJ / t). Všechna opatření, která jsou vhodná ke snížení specifického energetického příkonu na jednotku produktu, zlepšují energetickou účinnost (opatření ke zvýšení energetické účinnosti).
 • Zlepšení energetické účinnosti zemědělské produkce přímo přispívá ke snižování emisí skleníkových plynů (GHG).

Reference